Arvika-Eda samordningsförbund

Nyheter

Här kommer vi presentera korta sammanfattningar från deltagande i konferenser och besök. Här kommer vi också berätta om nyheter och intressanta uppslag. Vill du berätta om något ta kontakt med oss.

SKR och Sociala företag

Kompetensutvecklingsprojekt med fokus på att främja samverkan med sociala företag. I oktober 2019 blev SKR beviljat projektmedel ur Tillväxtverkets strategiska utlysning med koppling till den nationella strategin. Projekten i utlysningen ska stärka den nationella utvecklingen av sociala företag så att de bättre kan delta i att lösa utmaningar i samhället. SKRs projekt, som pågår fram till 2020-10-31, har som mål att verka för att offentlig sektor genom utökad kunskap uppmärksammar och använder sig av sociala företag i högre utsträckning än idag. Projektet är ettårigt, men SKR påbörjar i och med projektet ett långsiktigt och strategiskt arbete för att främja kommuners samverkan med sociala företag på lång sikt.

Handbok för kommuners och regioner samverkan med sociala företag

Inom ramen för projektet kommer en handbok tillika inspirationsbok för kommuners och regioners möjligheter till samverkan med sociala företag att tas fram. Anders Bro, Region Örebro län, håller i pennan.

Från SKR finns en projektgrupp bestående av utredare som arbetar med arbetsmarknadsfrågor, upphandlingsfrågor och civilsamhällesfrågor. Projektet har även en referensgrupp bestående av jurister, näringslivsutvecklare samt berörda chefer på SKR. Dina erfarenheter och synpunkter är viktiga

Vi vill ge utrymme för så många goda synpunkter och praktiska exempel som möjligt. Därför vill vi ha din hjälp. Med hjälp av bifogade frågeställningar vill vi lyfta fram exempel från både kommuner och regioner samt diskutera olika typer av förutsättningar som är viktiga för att en samverkan med med sociala företag kan utvecklas.

Om du har tid och möjlighet att hjälpa till vore vi tacksamma. Skicka dina svar till anders.bro@regionorebrolan.se senast 14 februari.

Handboken publiceras i september 2020. Projektet, handboken och övriga lärdomar presenteras på projektets slutkonferens den 2 oktober i Stockholm. Mer info kommer inom kort.

För frågor kring projektet kontakta asa.bengtsson@skr.se

 

För det första behöver vi hjälp med att få goda exempel på samverkan:

  1. Kan du ge några exempel på fungerande samverkan (samverkans- och mötesstrukturer, konkreta upphandlingar och avtal eller andra typer av samarbeten) mellan kommuner/regionorganisationer och sociala företag? Ange namn och e-postadress till kontaktperson.
  1. Kan du ge några exempel på framgångsrika sociala företag? Ange namn och e-postadress till kontaktperson.

För det andra vill vi gärna att du funderar över följande frågor:

  1. Kan du ge några goda exempel på kommunala och/eller regionala styrdokument som handlar om socialt företagande. Ange namn och e-postadress till kontaktperson.
  1. Vilka förutsättningar krävs för att en samverkan mellan kommun/region och sociala företag ska fungera? Varför?
  1. Om du fick skicka en önskelista till regeringen och samtliga svenska kommuner och regioner med önskemål om hur samverkan med sociala företag kunde utvecklas/förbättras, vad skulle du skriva på den listan?
  1. Vad ser du för möjligheter och hinder i de juridiska och ekonomiska möjligheter som idag finns till samverkan mellan kommuner/regioner och sociala företag?
  1. Hur kan kommuner och regioner skapa/bygga mötesplatser med aktörer utanför den egna organisationen så förutsättningarna för samverkan med sociala företag stärks? Hur kan sådana mötesplatser se ut?

Dubbeldiagnoser och trauma- Stefan Sandström Arvika 16 januari

Stefan har 40 års erfarenheter från klinisk behandling och utbildning. Idag föreläser han om dubbeldiagnoser, missbruk och trauma. Ett 40 tal deltagare från Arvika och Eda kommun, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen slöt upp och ökade sin kompetens Ett av de vanligaste problemen är att patienten avslutar behandlingar med utåtagerande. Oftast tolkas detta som gränslöshet. Ett missförstånd enligt Stefan som istället beskriver att patienten har ett trauma som efter en tid uttrycks via en flashback. Om behandlaren kan identifiera triggers som aktiverar flashback kan dessa till viss del förebyggas eller hanteras. Stefan beskriver vidare att en vanlig orsak till misslyckande i arbetslivsinriktad rehabilitering beror till att personen har problem med relationer. Inga relationer fungerar utan att kunna bygga en social rehabilitering och en anknytning i ett socialt perspektiv. Idag finns det få rehabiliteringsinsatser där man arbetar med social rehabilitering och anknytningsinsatser. Stefan beskriver stora utmaningar med rehabilitering med traumabehandling. Det finns ett stort behov av insatser och utbildningar för behandlare av trauma.

Samverkan i Värmland

I Värmland finns idag 6 st samordningsförbund. Samspelet (Karlstad mfl), Fryksdalens samordningsförbund, Klarälvdalens Samordningsförbund, Östra Värmlands samordningsförbund och BÅDESÅ arbetar tillsammans med Arvika- Eda samordningsförbund under paraply Finsam Värmland- Dalsland.

Under 2019 har två gemensamma projekt avslutats. Projekt Omställning och projekt Insikt finns beskrivet i rapporter från slutkonferans och filmer på vår gemensamma hemsida www.finsamvarmland.com Ett stort ESF projekt är ett av resultaten från arbete. Vill du veta mer om ExperioWorklab gå in på Region Värmlands hemsida.