Arvika-Eda samordningsförbund

Nyheter

Här kommer vi presentera korta sammanfattningar från deltagande i konferenser och besök. Här kommer vi också berätta om nyheter och intressanta uppslag. Vill du berätta om något ta kontakt med oss.

Här finns senaste information från Försäkringskassan för dig som arbetsgivare eller privatperson.

Med anledning av det stora behovet av information kopplat till Coronaviruset har Försäkringskassan en särskild sida med aktuell information.

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

Ni får gärna sprida i alla era kanaler att det är här man kan hitta den mest uppdaterade informationen som gäller socialförsäkringsfrågor med anledning av Coronaviruset. Här lägger vi ut information som gäller både privatpersoner och aktörer som arbetsgivare, hälso- och sjukvård mm. Informationen kommer att utvecklas allt eftersom och vi planerar för FAQ för privatpersoner, FAQ för arbetsgivare samt FAQ för hälso- och sjukvård. Dessa är ännu inte publicerade men kommer inom kort och ska sedan också uppdateras löpande.

Kort sagt hittar man under ovanstående länk den mest uppdaterade informationen och vi uppmanar alla med frågor att söka svar på sina frågor där.

Vi vill samtidigt meddela att Försäkringskassan när det är möjligt, kommer att använda digitala kanaler, till exempel Skype, när vi kommunicerar med externa parter och våra försäkrade.

Deltagares ekonomi förbättrades efter avslutad insats

Under 2019 tillkom nio kommuner till redan befintliga samordningsförbund. Idag finns det 80 samordningsförbund i 269 av Sveriges 290 kommuner. Tillsammans finansierade de 1 138 insatser där de flesta, 53 procent, var individinriktade insatser som syftar i huvudsak till att deltagaren ska uppnå eller förbättra sin arbetsförmåga, säger Malin Lundblad.

Bild på Malin Lundblad

Malin Lundblad

Av drygt 31 000 deltagare i individinriktade insatser var de flesta kvinnor, 55 procent mot 45 procent män. Generellt sett har deltagarna en låg utbildningsnivå, 37 procent har uppgett att de har slutförd gymnasieexamen. Innan insats får 88 procent sin försörjning från offentliga medel, där försörjningsstöd är vanligast.

–Av de drygt 11 000 som avslutade sin insats gick cirka 31 procent till arbete eller studier. Andelen som arbetar eller studerar efter avslutad insats har därmed ökat med 15 procentenheter, säger Malin Lundblad.

Samordningsförbunden finansierar också strukturövergripande insatser.

–Cirka 35 000 medarbetare från parterna deltog i cirka 500 olika strukturövergripande insatser vars syfte är att stärka samverkan mellan myndigheterna och öka kunskapen om olika gruppers behov av arbetslivsinriktad rehabilitering, säger Malin Lundblad.

Färre ersättningsdagar och bättre ekonomi

Förra året var det första gången som Försäkringskassan tittade på hållbarheten för deltagare på längre sikt genom att jämföra antalet dagar som individerna fick utbetalda inom socialförsäkringen. I årets rapport har de individer som avslutade en insats under 2018 analyserats.

– De som hade sjuk- eller rehabiliteringspenning innan insatsen minskade i genomsnitt med 11 utbetalda dagar efter insatsen, säger Malin Lundblad.

Även de som har aktivitetssättning minskade med i snitt fyra dagar efter insats. Däremot ökade antalet utbetalda sjukersättningsdagar (det som tidigare kallades förtidspension) med tre dagar.

– Vi kan inte se att de gått från sjukpenning till sjukersättning. Det finns troligen andra faktorer som spelar in som inte framgår av det underlag som Försäkringskassan tagit fram. En möjlig förklaring skulle kunna vara att de istället haft t ex försörjningsstöd och där de under insatsen fått stöd att söka sjukersättning istället säger Malin Lundblad.

Nytt för i år är att Försäkringskassan i samarbete med NNS (Nationella nätverket för samordningsförbund) sett över möjligheten att ta fram uppgifter om deltagares inkomster på lång sikt. Man har följt upp individer som registrerats med personuppgifter och avslutade en insats under åren2011-2015.

– Vi ser att inkomsten har gått från en väldigt låg inkomst till en låg, genomsnittlig inkomst. Framförallt har inkomsterna ökat för unga och vi ser också en högre inkomstutveckling för män, säger Malin Lundblad som konstaterar att det återspeglar väl utvecklingen i samhället i stort.

Läs hela rapporten på finsam.se

 

SKR och Sociala företag

Kompetensutvecklingsprojekt med fokus på att främja samverkan med sociala företag. I oktober 2019 blev SKR beviljat projektmedel ur Tillväxtverkets strategiska utlysning med koppling till den nationella strategin. Projekten i utlysningen ska stärka den nationella utvecklingen av sociala företag så att de bättre kan delta i att lösa utmaningar i samhället. SKRs projekt, som pågår fram till 2020-10-31, har som mål att verka för att offentlig sektor genom utökad kunskap uppmärksammar och använder sig av sociala företag i högre utsträckning än idag. Projektet är ettårigt, men SKR påbörjar i och med projektet ett långsiktigt och strategiskt arbete för att främja kommuners samverkan med sociala företag på lång sikt.

Handbok för kommuners och regioner samverkan med sociala företag

Inom ramen för projektet kommer en handbok tillika inspirationsbok för kommuners och regioners möjligheter till samverkan med sociala företag att tas fram. Anders Bro, Region Örebro län, håller i pennan.

Från SKR finns en projektgrupp bestående av utredare som arbetar med arbetsmarknadsfrågor, upphandlingsfrågor och civilsamhällesfrågor. Projektet har även en referensgrupp bestående av jurister, näringslivsutvecklare samt berörda chefer på SKR. Dina erfarenheter och synpunkter är viktiga

Vi vill ge utrymme för så många goda synpunkter och praktiska exempel som möjligt. Därför vill vi ha din hjälp. Med hjälp av bifogade frågeställningar vill vi lyfta fram exempel från både kommuner och regioner samt diskutera olika typer av förutsättningar som är viktiga för att en samverkan med med sociala företag kan utvecklas.

Om du har tid och möjlighet att hjälpa till vore vi tacksamma. Skicka dina svar till anders.bro@regionorebrolan.se senast 14 februari.

Handboken publiceras i september 2020. Projektet, handboken och övriga lärdomar presenteras på projektets slutkonferens den 2 oktober i Stockholm. Mer info kommer inom kort.

För frågor kring projektet kontakta asa.bengtsson@skr.se

 

För det första behöver vi hjälp med att få goda exempel på samverkan:

  1. Kan du ge några exempel på fungerande samverkan (samverkans- och mötesstrukturer, konkreta upphandlingar och avtal eller andra typer av samarbeten) mellan kommuner/regionorganisationer och sociala företag? Ange namn och e-postadress till kontaktperson.
  1. Kan du ge några exempel på framgångsrika sociala företag? Ange namn och e-postadress till kontaktperson.

För det andra vill vi gärna att du funderar över följande frågor:

  1. Kan du ge några goda exempel på kommunala och/eller regionala styrdokument som handlar om socialt företagande. Ange namn och e-postadress till kontaktperson.
  1. Vilka förutsättningar krävs för att en samverkan mellan kommun/region och sociala företag ska fungera? Varför?
  1. Om du fick skicka en önskelista till regeringen och samtliga svenska kommuner och regioner med önskemål om hur samverkan med sociala företag kunde utvecklas/förbättras, vad skulle du skriva på den listan?
  1. Vad ser du för möjligheter och hinder i de juridiska och ekonomiska möjligheter som idag finns till samverkan mellan kommuner/regioner och sociala företag?
  1. Hur kan kommuner och regioner skapa/bygga mötesplatser med aktörer utanför den egna organisationen så förutsättningarna för samverkan med sociala företag stärks? Hur kan sådana mötesplatser se ut?